Всесвітня історія (вступ до історії)

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З ІСТОРІЇ У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ

При оцінюванні навчальних досягнень з історії враховується:

• рівень оволодіння історичними знаннями; знання хронологічних меж періодів, найважливіших історичних подій і процесів; визначення характерних суттєвих рис історичних явищ і подій;

• рівень умінь групування (класифікації) фактів за вказаною ознакою, розкриття причинно-наслідкових зв’язків між подіями;

• рівень оволодіння практичними вміннями й навичками роботи з історичними джерелами; обґрунтування власного ставлення учня до історичної події, явища, діяча.

Усі види оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюються за критеріями, наведеними в таблиці.

Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти за усні відповіді

Рівні навчальних досягнень Бали Критерії навчальних досягнень учнів
Початковий 1 Учень (учениця) називає одну-дві події, дати
2 Учень (учениця) вибирає правильний варіант відповіді на рівні «такні»; має загальне уявлення про лічбу часу в історії
3 Учень (учениця) двома-трьома простими реченнями розповісти про історичну подію чи постать; упізнати її за описом
Середній 4 Учень (учениця) репродуктивно відтворює невелику частину навчального матеріалу теми, пояснюючи історичні терміни, подані в тексті підручника
5 Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює основний зміст навчальної теми, визначати окремі ознаки історичних понять
6 Учень (учениця) самостійно відтворює фактичний матеріал теми, установлювати послідовність подій
Достатній 7 Учень (учениця) послідовно й логічно відтворює навчальний матеріал теми, характеризує події (причини, наслідки, значення), використовує історичні документи як джерело знань
8 Учень (учениця) володіє навчальним матеріалом і використовує знання за аналогією, аналізує описані історичні факти, порівнює однорідні історичні явища, визначає причинно-наслідкові зв’язки між ними
9 Учень (учениця) узагальнює окремі факти та формулює нескладні висновки, обґрунтовуючи їх конкретними фактами; дає порівняльну характеристику історичних явищ
Високий 10 Учень (учениця) використовує набуті знання для вирішення нової навчальної проблеми; робить аргументовані висновки, синхронізує події вітчизняної та всесвітньої історії
11 Учень (учениця) володіє глибокими знаннями, може вільно та аргументовано висловлювати власні судження, співвідносити історичні процеси з періодом на основі наукової періодизації історії
12 Учень (учениця) системно володіє навчальним матеріалом; самостійно характеризує історичні явища, виявляє особисту позицію щодо них; уміє виокремити проблему й визначити шляхи її розв’язання; користується джерелами інформації, аналізує та узагальнює її

Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти за роботу з історичною картою

Рівні навчальних досягнень Бали Критерії навчальних досягнень учнів
Початковий 1 Учень (учениця) називає історико-географічний об’єкт, але не визначає його положення на карті
2 Учень (учениця) називає історико-географічний об’єкт, але визначає його положення на карті невірно
3 Учень (учениця) називає історико-географічний об’єкт, але визначає його межі на карті невірно.
Середній 4 Учень (учениця), показуючи на карті історико-географічний об’єкт, називає одну-дві основні дати, повязані з історичною подією (битва або рік заснування)
5 Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює на історичній карті основні місця подій, характеризує їх за допомогою вчителя.
6 Учень (учениця) самостійно відтворює фактичний матеріал теми, установлює послідовність подій на історичній карті.
Достатній 7 Учень (учениця) послідовно й логічно відтворює навчальний матеріал теми, «читає» історичні карти за допомогою їх легенди; оперує на історичній карті умовними поначками.
8 Учень (учениця) налізує використані ним історичні факти подій, які відображені на карті, дає словесний опис історичних об’єктів, використовуючи легенду карти.
9 Учень (учениця) оперує навчальним матеріалом, дає порівняльну характеристику історичним подіям, аналізує зміст історичної карти.
Високий 10 Учень (учениця) виявляє розуміння історичних процесів відповідної історичної карти; співставляє й систематизує дані історичної події на карті; робить аргументовані висновки.
11 Учень (учениця) володіє глибокими знаннями історичних подій, які відображені на карті, може вільно та аргументовано висловлювати власні судження.
12 Учень (учениця) системно володіє навчальним матеріалом відповідної історичної карти; самостійно характеризує її історичні події, виявляє особисту позицію щодо розташування кордонів, меж історичних подій; синхронізує події вітчизняної та всесвітньої історії.

Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти за роботу з з історичним документом

Рівні навчальних досягнень Бали Критерії навчальних досягнень учнів
Початковий 1 Учень (учениця) може відтворити даний документ у вигляді читання.
2 Учень (учениця) вибирає правильний варіант відповіді на рівні «так-ні».
3 Учень (учениця) може впізнати за описом у документі історичну подію чи постать.
Середній 4 Учень (учениця) двома-трьома простими реченнями розповідає про історичну подію чи постать.
5 Учень (учениця) з допомогою вчителя аналізує основний зміст документу, називає основні дати і події з документу.
6 Учень (учениця) самостійно давати стислу характеристику історичному документу, зʼясовує походження документу та його автора.
Достатній 7 Учень (учениця) послідовно й логічно характеризує інформацію документу, пояснює документ за змістом і формою.
8 Учень (учениця) дає правильне визначення історичних понять або явищ в поданому документі, аналізує описані історичні факти.
9 Учень (учениця) оперує навчальним матеріалом, узагальнює окремі факти та формулює нескладні висновки, обґрунтовуючи їх конкретними фактами; дає порівняльну характеристику історичних явищ.
Високий 10 Учень (учениця) виявляє розуміння історичних процесів, зазначених у документі; робить аргументовані висновки, спираючись на широку джерельну базу; самостійно встановлює причинно-наслідкові зв’язки.
11 Учень (учениця) володіє глибокими знаннями, може вільно та аргументовано висловлювати власні судження стосовно подій чи фактів, зазначених у документі, співвідносити історичні процеси з періодом на основі наукової періодизації історії.
12 Учень (учениця) системно володіє навчальним матеріалом; самостійно характеризує історичні явища, зазначені у документі, виявляє особисту позицію щодо них; уміє виокремити проблему й визначити шляхи її розв’язання.

Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти за роботу із складання історичного портрету

Рівні навчальних досягнень Бали Критерії навчальних досягнень учнів
Початковий 1 Учень (учениця) називає історичну постать.
2 Учень (учениця) правильно відносить постать до відповідної історичної епохи.
3 Учень (учениця) орієнтується в послідовності складання характеристики історичного портрету діяча.
Середній 4 Учень (учениця) з допомогою вчителя двома-трьома простими реченнями може розповісти про історичну постать.
5 Учень (учениця)стисло відтворює основний зміст біографії відомої людини за допомогою підручника, може визначати основні дати її життя та діяльності.
6 Учень (учениця) самостійно відтворює фактичний матеріал біографії, дає стислу характеристику історичній постаті.
Достатній 7 Учень (учениця) послідовно й логічно відтворює матеріал, характеризує події з життя історичної постаті (причини, наслідки, значення).
8 Учень (учениця) володіє навчальним матеріалом і використовує знання за аналогією, аналізує описані історичні факти, порівнює історичні явища, які впливали на діяльність або творчість історичної постаті.
9 Учень (учениця) оперує навчальним матеріалом, узагальнює окремі факти та формулює нескладні висновки, щодо діяльносі людини, обґрунтовуючи їх конкретними фактами.
Високий 10 Учень (учениця) самостійно встановлює особисті риси та якості характеру історичної постаті, використовує аргументовану критику що до особи, спираючись на широку джерельну базу.
11 Учень (учениця) володіє глибокими знаннями біографії даної постаті, може вільно та аргументовано висловлювати власні судження, співвідносити історичні процеси з періодом її діяльності, або творчості.
12 Учень (учениця) системно володіє навчальним матеріалом; самостійно характеризує наслідки діяльності даної постаті, виявляє особисту позицію щодо неї. Самостійно проводить історичні, наукові дослідження.