Основи християнської етики

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 1-11 класів із основ християнської етики

Під час оцінювання навчальних досягнень школярів із основ християнської етики враховується: – знання учнями морального вчення Ісуса Христа, змісту Божих Заповідей, ставлення школярів до світу у світлі Біблії, змісту християнського спілкування; – уміння учнів керуватися в житті Божими Заповідями, моральним ученням Ісуса Христа, усвідомлювати свої вчинки у світлі Біблії, виявляти особистісні моральні християнські чесноти. Всі види оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюються за критеріями, наведеними в таблиці.

Рівень навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

І. Початковий 1 Учень може:

·       назвати одне-два християнсько-етичних понять, моральних норм.

2 Учень може:

·       назвати декілька християнсько-етичних понять теми, моральних норм;

·       сформулювати моральну оцінку ситуації чи вчинку на рівні “добро” – “зло”.

3 Учень може:

·       двома-трьома простими реченнями пояснити сутність чи зміст християнсько-етичного поняття;

·       навести приклади окремих фактів і явищ із моральної практики;

·       дати власну оцінку окремих фактів і явищ моральної практики (на рівні “добро” – “зло”) й пояснити її 1-2 реченнями;

·       сформулювати правило поведінки за нормою моралі.

ІІ. Середній 4 Учень може:

·       репродуктивно відтворити (у вигляді 4-6 простих речень) частину матеріалу уроку;

·       дати пояснення християнсько-етичних понять і термінів уроку;

·       навести приклади морального та аморального в житті людей;

·       оцінити прості моральні ситуації та пояснити свою оцінку відповідно до норм моралі;

·       на елементарному рівні описати ситуацію морального вибору.

5 Учень може:

·       відтворити основний зміст навчального матеріалу уроку, відповідаючи на запитання вчителя;

·       визначити окремі ознаки християнсько-етичних понять;

·       проаналізувати ситуацію за питаннями вчителя, підручника;

·       за допомогою вчителя співвіднести ситуацію конкретних вчинків з відповідними нормами моралі й висловити оцінне судження.

6 Учень може:

·       у цілому самостійно відтворити матеріал теми;

·       охарактеризувати подію, ситуацію, явище з точки зору моральних критеріїв;

·       правильно вживати християнсько-етичні поняття й пояснювати їх на прикладах;

·       використовуючи приклади з історії та літератури, висловити просте оцінне судження про відповідність чи невідповідність поведінки моральним нормам.

ІІІ. Достатній 7 Учень може:

·       у цілому послідовно, самостійно відтворити матеріал теми;

·       демонструвати розуміння християнсько-етичної термінології;

·       дати загальну характеристику християнсько-етичних феноменів (сутність, прояви, ознаки, приклади);

·       аналізувати християнсько-етичні судження й навести приклади їх підтвердження чи спростування;

·       розповісти про деякі події Старого та Нового Заповіту;

·       обґрунтувати власну думку, моральну оцінку прикладом.

8 Учень може:

·       значною мірою самостійно опанувати матеріал уроку;

·       розповідати про християнсько-етичні моральні цінності, застосовуючи необхідні поняття й терміни;

·       аналізувати відповідні явища і ситуації суспільного життя, визначаючи ознаки моральної поведінки у світлі християнських моральних цінностей;

·       моделювати прості ситуації морально-етичного змісту й пропонувати шляхи їх розв’язання;

·       добирати 1-2 аргументи на підтвердження висловлених учителем чи поданих у підручнику християнсько-етичних висновків;

·       може знайти необхідні цитати в Біблії.

9 Учень може:

·       оперувати основним навчальним матеріалом, подаючи його в узагальненому та деталізованому вигляді;

·       самостійно аналізувати християнсько-етичні моральні цінності й робити власні висновки;

·       обґрунтовувати власні судження й оцінки за допомогою власних прикладів і аргументів;

·       самостійно працювати з текстом Святого Письма;

·       систематизувати та узагальнювати набуті знання.

ІV. Високий 10 Учень може:

·       самостійно опрацювати матеріал уроку за підручником;

·       моделювати морально-етичні ситуації, пропонувати шляхи їх розв’язання й пояснювати їх;

·       самостійно розв’язати ситуацію морального вибору й пояснити свій вибір, спираючись на християнсько-етичні категорії;

·       самостійно оцінити моральні явища;

·       з незначною допомогою учителя працювати з іншими джерелами інформації християнсько-етичного змісту (Біблія, релігійні образи, фото, художній текст, усна розповідь);

·       орієнтуватися в біблійних текстах Старого та Нового Завіту.

11 Учень може:

·       вільно викладати навчальний матеріал в усній та письмовій формі відповідно до завдання;

·       самостійно здобути нескладну інформацію християнсько-етичного змісту з інших, крім підручника й розповіді вчителя, джерел;

·       пояснити зміст понять і категорій християнської етики, застосувати їх для аналізу нових ситуацій, зокрема з власного життя;

·       висловити й обґрунтувати свої думки, оцінки щодо духовно-моральних цінностей суспільного життя;

·       закінчити знайомий прослуханий текст зі Святого Письма за його початком.

12 Учень може:

·       послідовно й логічно викладати навчальний матеріал, застосовуючи й пояснюючи християнсько-етичні поняття та терміни;

·       виявляти творчий підхід у розв’язанні ситуативних завдань, оперуючи набутими знаннями й уміннями;

·       моделювати ситуації морально-етичного змісту, проявляючи гнучкість і мобільність, здатність попереджувати й вирішувати конфлікти;

·       оцінити рівень власної підготовки та підготовки інших учнів із предмету;

·       встановлювати міжпредметні зв’язки християнської етики з іншими предметами: історією, літературою, музикою, живописом;

·       підготуватись до уроку, використавши власні джерела інформації: Святе Письмо, релігійні книги й часописи.