Географія

Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти з географії за усні відповіді

Рівні навчальних досягнень Бали Характеристика навчальних досягнень здобувача освіти
Початковий 1 Учень за допомогою вчителя розпізнає і називає окремі географічні об’єкти.
2 Учень дає нечіткі характеристики географічних об’єктів; користуючись підручником, знаходить визначення наукових понять.
3 Учень за допомогою вчителя називає окремі факти, навчального матеріалу; може самостійно розрізнити окремі географічні поняття.
Середній 4 Учень може відтворити інформацію (володіє знаннями-копіями); дає нечітке визначення основних понять і термінів за допомогою вчителя; називає компоненти географічного об’єкта.
5 Учень застосовує частину навчального матеріалу без розкриття причинно-наслідкових зв’язків, описує географічні об’єкти чи явища за типовим планом; намагається робити висновки без підтвердження їх прикладами; частково володіє обов’язковою географічною номенклатурою.
6 Розуміє основний навчальний матеріал і використовує його для розв’язання практичних завдань, але допускає помилки, самостійно дає більшість визначень, за допомогою вчителя визначає закономірності, частково пояснює взаємозв’язки у природі та суспільстві, ілюструє їх прикладами.
Достатній 7 Учень має достатні географічні знання і застосовує їх для вирішення стандартних ситуацій. Має цілісне уявлення про природні та суспільні явища.
8 Учень засвоїв основні уявлення, поняття і категорії географічної науки про Землю та господарську діяльність людини. Застосовує здобуті знання на практиці, використовуючи прийоми аналізу статистичних даних, показує їх зміну у часі. Вміє наводити приклади взаємодії людини і природи; знає обов’язкову географічну номенклатуру.
9 Має чіткі уявлення про компоненти природи і просторову організацію господарства; пояснює причинно-наслідкові зв’язки в природі і господарстві.
Високий 10 Учень усвідомлює сучасну географічну картину світу, здійснює оцінку певних процесів та явищ, передбачених навчальною програмою; дає розгорнуту відповідь, узагальнює та систематизує інформацію на основі вивчених закономірностей і понять, робить висновки; вільно застосовує більшість географічних понять та може їх класифікувати; добре володіє картографічним матеріалом.
11 Учень має глибокі знання про об’єкт вивчення, застосовує наукову термінологію, встановлює зв’язки з раніше вивченим; вміє працювати з різними джерелами географічної інформації; на високому рівні аналізує та використовує картографічну інформацію.
12 Учень володіє ґрунтовними географічними знаннями, висловлює та аргументує власне ставлення до різних поглядів на об’єкт вивчення; самостійно аналізує природні та суспільні явища, робить відповідні висновки і узагальнення; вільно володіє картографічною інформацією та творчо її використовує.

Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти з географії за роботу з контурною картою

Рівні навчальних досягнень Бали Характеристика навчальних досягнень здобувача освіти
Початковий 1 Учень розпізнає, розрізняє на карті деякі об’єкти, умові знаки, позначає на контурній карті.
2 Учень за допомогою вчителя знаходить умові знаки на карті, географічні об’єкти, позначає на контурній карті.
3 Учень підписує географічні об’єкти на контурній карті, допускаючи неточності.
Середній 4 Учень виконав частину роботи за допомогою учителя.
5 Учень з допомогою вчителя орієнтується в контурній карті, підписує вказані об’єкти.
6 Учень самостійно підписує вказані об’єкти, але не дотримується картографічних вимог.
Достатній 7 Учень самостійно правильно і чітко, відповідно до картографічних вимог позначає і підписує географічні об’єкти. Використовує для оформлення художню рамку, позамасштабні символи, написи простим олівцем.
8 Учень достатньо вільно користується умовними знаками, всі умовні знаки карти, за винятком загальноприйнятих, і всі скорочення пояснює. Використовує для оформлення художню рамку, позамасштабні символи, написи кольоровими олівцями.
9 Учень дотримується визначеного порядку щодо пояснення умовних знаків: спочатку умовні знаки, пов’язані з природним середовищем, далі — з галузями промисловості, потім сільського господарства і транспорту.
Високий 10 Учень підписує, згідно картографічних вимог, вказані географічні об’єкти, складає легенду карти з дотриманням вимог.
11 Учень вірно виконує всі завдання практичної роботи, виконує додаткові завдання, робить висновки.
12 Учень усвідомлено обирає форми, методи, засоби, прийоми виконання роботи, виконує додаткові завдання.

Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти з географії за роботу з географічною картою

Рівні навчальних досягнень Бали Характеристика навчальних досягнень здобувача освіти
Початковий 1 Учень розрізняє назви об’єктів, що вивчаються. Називає їх окремими словами чи реченнями (наприклад, це — «гори», це — «річка» і т. ін.).
2 Учень намагається дати характеристику географічного об’єкта чи явища на елементарному рівні.
3 Учень допускає неточності у читанні карти. Виділяє окремі особливості географічних об’єктів і явищ, прагне дати їм характеристику.
Середній 4 Учень описує об’єкти, що спостерігаються, і відтворює частину матеріалу на фрагментарному рівні, виявляє елементи допитливості та спостережливості, розпізнає більшість об’єктів, які вивчаються.
5 Учень здатний з допомогою вчителя відтворити значну частину матеріалу, використовує умовні знаки, елементарно читає карту.
6 Учень самостійно виконує основну частину практичної роботи, за допомогою вчителя робить елементарні порівняння, виявляє основні риси об’єктів, читає тематичні карти, але допускає неточності.
Достатній 7 Учень починає усвідомлювати мету практичної роботи, встановлює й описує причинно-наслідкові зв’язки. Оперує основними поняттями термінами. Аналізує зміст карт.
8 Учень може логічно мислити, правильно, за планом, проводить спостереження за картами, відображаючи особливості об’єкта чи явища в замальовках, діаграмах, схемах. Формулює висновки, робить узагальнення. Правильно відбирає навчальні джерела інформації та аргументує власні дії.
9 Учень уміє аргументувати, відстояти свій погляд, виявляє особливу допитливість при вивченні об’єктів, встановлює залежності між фізико-географічними особливостями території господарською діяльністю людини.
Високий 10 Учень виконує проблемні завдання, складає комплексну фізико-географічну характеристику за картами, вільно використовує здобуті географічні знання, самостійно робить висновки й узагальнення, грамотно порівнює показники, складає картосхеми й картодіаграми, застосовує прийоми аналізу статистичних даних.
11 Учень пропонує виходи з нестандартних ситуацій, вільно переходить від аналізу окремих явищ до аналізу системи географічних явищ. Визначає причинно-наслідкові зв’язки, вільно володіє прийомами роботи з додатковими джерелами географічної інформації, цифровими показниками.
12 Учень використовує географічні джерела інформації, пропонує свої ідеї щодо вивчення того чи іншого об’єкта. Усвідомлено обирає форми, методи, засоби й прийоми виконання практичної роботи відповідно до поставленої мети.

Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти з географії за виконання контрольної роботи

Рівні навчальних досягнень Бали Характеристика навчальних досягнень здобувача освіти
Початковий, Середній 1 – 6 Робота складається з тестових завдань, кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал. Бал визначається за кількість вірних відповідей. Максимальна кількість балів – 6
Достатній 7 8 9 Робота складається з різних видів діяльності: завдання на встановлення відповідності та завдання на закінчення речення, розв’язання географічних задач. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал. Бал визначається за кількість вірних відповідей. Максимальна кількість балів – 3
Високий 10 11 12 1 завдання на аналіз кліматограм, графіків та пояснення причинно-наслідкових зв’язків; розв’язання географічних задач та визначення об’єктів за географічними координатами. Максимальна кількість балів – 3: 1 бал – учень відповів вірно без детального пояснення рішення; 2 бала – учень відповів вірно, описуючи кожну дію та їх наслідки.

Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти з географії за виконання практичної роботи, дослідження

Рівні навчальних досягнень Бали Характеристика навчальних досягнень здобувача освіти
Початковий 1 Учень за допомогою вчителя розпізнає, називає та підписує окремі географічні об’єкти.
2 Учень за допомогою вчителя називає окремі факти, програмового матеріалу.
3 Учень за допомогою вчителя (підручника) називає окремі факти, уявлення, наводить приклади окремих географічниї об’єктів, фрагментарно описує їх.
Середній 4 Повторює за зразком практичну роботу, дослідження, не виконуючи додаткові завдання.
5 За допомогою вчителя виконує досліди та описує їх результати.
6 У процесі виконання практичних робіт правильно використовує джерела знань. Спостерігаючи за природними та суспільними явищами, виділяє лише окремі їх особливості.
Достатній 7 Вміє вести спостереження за навколишнім середовищем; проводить та описує природничо-наукові спостереження; самостійно проводить досліди, але допускає помидки в поясненні результатів.
8 Здатний вести спостереження за природними та суспільними явищами. Застосовує здобуті знання на практиці, використовуючи прийоми аналізу статистичних даних про господарство і населення, показує їх зміну у часі; проводить досліди, пояснює їх суть.
9 Учень вірно виконує практичну роботу відповідно до вимог; самостійно виправляє допущені помилки, проводить географічні досліди, пояснює та оформляє їх результати; знаходить необхідну інформацію в додаткових джерелах.
Високий 10 Учень повністю самостійно виконав практичну роботу, робить чіткі висновки у кінці роботи; працює зі схемами, малюнками, картографічним матеріалом; здійснює спостереження, проводить дослідження, обґрунтовано пояснює їх результати та застосовує у практичній діяльності.
11 Самостійно проводить досліди, зіставляє їх результати; знаходить, аналізує й застосовує додаткову географічну інформацію.
12 Правильно проводить спостереження, оформлює та аналізує їх результати; грамотно і творчо використовує картографічні матеріали та інші джерела знань, вміє робити висновки та узагальнення на основі практичної діяльності; оформляє свою роботу в вигляді проектної діяльності.